"Brand og brandskade kan derfor betegnes som ‘worst case scenario’ for museer, og hvor der ved tyveri er mulighed for få objekter tilbage, kan museumsgenstande og værker ved brand og brandskade være tabt for evigt"

G4S TrusselsRadar

Trusselsvurdering af Museer

Facebook LinkedIn Twitter

Museer er ikke længere kun statiske udstillinger, med objekter og værker fast placeret bag montrer og lignende, men byder på dynamiske miljøer i konstant udvikling. Og Mange museer benytter i sig af åbne museumsmiljøer, hvor de besøgende inviteres til at gå frit rundt og opleve de udstillede værker. Museumsgæster interagere i dag også med kunsten anderledes, og afholdelse af arrangementer og events er en stadigt større del af mange museers eksistensgrundlag.

Selvom udviklingen i museumsdriften skaber en lang række muligheder, for at skabe unikke kulturoplevelser for de besøgender, så bringer den også en række ændringer i mange museers trusselsbillede - og det er i dag en yderst kompleks disciplin at varetage en museums sikkerhed.

Derfor har vores team af specialister foretaget en trusselsvurdering af danske museers trusselsbillede med udgangspunkt i G4S Trusselsradaren - og oplistet en lang række af de for museer mest markante trusselsforhold.

 

 

Terror

Fysiske angreb Score 1
Museer er samlingspunkt for mange mennesker, og kan derfor være i risikozonen som fysisk terrormål. Udover et højt antal besøgende kan udstillinger ydermere være polariserende, og derfor provokere modtagere og modtagergrupper. Truslen for et fysisk terrorangreb er derfor udover antallet af besøgende i høj grad påvirket af udstillingstype og tema.

 

Cyberangreb Score 2
For danske museer eksisterer der også en trussel for cyberangreb, da gerningsmænd ved at opnå adgang til opkoblet netværk, potentielt vil kunne manipulere og ultimativt ligge systemer ned – ikke kun det vi traditionelt kender som IT men også eksempelvis klimastyringssystemer og lignende.
Gerningsmænd kan ydermere gennem cyberangreb tvinge sig adgang til sikkerhedskompromitterende data som eksempelvis en liste over opbevarede artefakter i et såkaldt ‘skattekammer’ eller andre objektfølsomme data, og for interaktive museer museer vil det ikke være muligt at holde åbent for gæster såfremt IT-systemer ikke er funktionsdygtige.

Miljø

 

Naturkatastrofer Score 2
Ved udstilling af uvurderlige og uerstattelige genstande kan skader forårsaget af naturkatastrofer have fatale konsekvenser, og scenarier som “vand i kælderen” kan yde uoprettelig objektskade.Truslen ved naturkatastrofer defineres i høj grad ud fra et museums beliggenhed, da museer ud til vand kan have en øget risiko for skader ved storm og stigende vandstand. Trusselsforholdene ved lejede faciliteter til opbevaring af museumsgenstande bør altid indgå som en del af den samlede vurderingen af dette trusselsparameter, da det ikke blot er museets egne faciliteter der bør være forberedt i tilfælde af eksempelvis en storm, men også ekstern anvendte faciliteter.

Marked

 

Konkurrenter Score 1
Mange udstillinger er præget af tæt konkurrence med andre museer, og der eksisterer for mange museer en trussel for tab af markedsandel. I den forbindelse kan de sikkerhedsmæssige forhold være altafgørende for at kunne tiltrække høj prestige udstillinger og genstande der tiltrækker mange besøgende.

Image Score 2
Danske Museer har nationalt og globalt et stærkt image, og mange danske museer har formået at opbygge et stærkt brand. Derved eksisterer der en markant trussel for museer for tilfælde af imageskadende hændelser.

Shitstorms Score 2
Museer er grundet deres dybe forankring i kulturen, omgivet af mediebevågenhed, og fordi udstillinger kan være polariserende, kan voldsom kritik og usædvanlig negative reaktioner skabe shitstorma, der kan være imageskadende og føre til eksempelvis boykot af museet blandt forskellige besøgsgrupper.

Selvom en shitstorm kan være imageskadende, kan de faktisk også skabe en stigning i antallet af besøgende, da en øget mediedækningen resulterer i en bredere eksponering af udstillingen. Uafhængigt om en shitstorm øger eller reducerer antallet af besøgende fordrer den dog som ofte en justering i de sikkerhedsmæssige krav da risikoen for eksempel hærværk og sabotage øges.

Menneskelige

 

Insidere Score 2
Da der på museer er tale om uvurderlige og uerstattelige genstande, eksisterer der en risiko for svind. Der er tidligere set eksempler på sager hvor interessenter tilknyttet museer ulovligt har stjålet museumsgenstande. Ydermere fordi genstande og værker kan have en enorm værdi på det “sorte marked”, eksisterer der for museer en trussel for at museumspersonale indgår som medskyldig i bestillingsarbejde

Fejl Score 2
Selv ved fejl der umiddelbart kan virke minimale, kan det have enorme konsekvenser. Eksempelvis kan en fejl som at en dør der glemmes aflåst, give uvedkommende personer adgang.
Menneskelige fejl kan ofte være fordret af manglende awareness i forhold til håndtering sikkerhedsforanstaltninger og i forhold til ikke at få ordnet elementer der ikke er funktionsdygtige eller ikke fungerer optimalt.

Information

 

Databeskyttelse Score 1
For mange organisationer er databeskyttelse et yderst centralt element i den samlede trusselsvurdering, da en kompromittering af fortrolig data kan have yderst forretningsskadende konsekvenser. Selvom danske museer har et enormt bredspektret trusselsbillede, er denne trussel som udgangspunkt ikke så udtalt, trusselsbilledet for museer i høj grad er centreret omkring de uvurderlige og uerstattelige objekter.

Politiske

 

Lovgivning Score 2
Da flere museer i Danmark modtager statsligt tilskud efter museumsloven – der forhandles som en del af den samlede finanslov – eksisterer der for disse museer en trussel for at lovgivningsmæssige ændringer resulterende i tilskudsnedskæringer.

Fysiske

 

Transport Score 3
Da der er tale om uerstattelige og uvurderlig genstande er truslen ved transport af museumsgenstande og værker yderst markant. Dels eksisterer der under transport af museumsgenstande en risiko for at elementer som temperatur og fugt ved eksempelvis nedbrud af køleanlæg, kan have fatale konsekvenser for objektet/objekters beskaffenhed. Ydermere eksisterer der ved transport af museumsgenstande en trussel for tyveri, da genstandene bliver bragt ud af deres vanlige sikkerhedsmiljø under transport. Hændelige uheld som færdselsuheld er også en trussel.

Brand Score 4
Da der er tale uvurderlige og uerstattelige genstande, kan konsekvenserne ved brand og brandskader være så fatale, at de er umulig at kvantificere økonomisk og kulturelt.
Brand og brandskade kan derfor betegnes som ‘worst case scenario’ for museer, og hvor der ved tyveri er mulighed for få objekter tilbage uden uoprettelig skade, kan museumsgenstande og værker ved brand og brandskade være evigt tabte!

Sabotage Score 1
Der kan for museer være en trussel for sabotage, da udstillinger kan være polariserende og være mål for sabotage planlagt og eksekveret af for eksempel ekstremistiske og radikale grupperinger og interesseorganisationer.

Vold Score 1
Da kunst og kulturobjekter kan fremkalde stærke følelser hos modtagere, kan der for museer eksistere en trussel for opståelse af vold med personskade til følge. Denne trussel afmonteres dog ofte gennem professionelt agerende vagter og kustoder, der sikrer korrekt håndtering af situationer inden de eskalerer.

Hærværk Score 2
Fordi udstillinger kan være polariserende og potentielt støde modtagere, eksisterer der for museer en trussel for hærværk. Hærværk og vandalisering af objekter kan betyde uoprettelige skade, og der er set flere eksempler, hvor hærværk og ‘grove drengestreger’ har haft ødelæggende konsekvenser.

Røveri Score 3
For museer eksisterer der en trussel for røveri, da museumsgenstande kan have en meget stor finansiel værdi samt interesse for samlere. Hvor elektroniske foranstaltninger kan hindre tyveri kan de personspecifikke og materielle konsekvenser ved modværge af et væbnet røveri være vidtrækkende.

Tyveri Score 2
Museer rummer sædvanligvis mange kostbare genstande og er derfor en samling af tyvetækkelige genstande. Det kan også være genstandens unikke karakter der gør dem interessante for eksempelvis samlere. En gang imellem kan stjålne genstande komme tilbage i modsætning til skader fra brand, vandalisering eller hærværk som derfor ofte anses som endnu større trusler.

 

Konklusion

 

Ovenstående trusselsvurdering viser hvordan velkendte trusselsforhold for museer som fysiske

trusler er repræsenteret, men indeholder også en klassificering af ofte oversete trusselsforhold som

for eksempel ‘Image’ og ‘Cyberangreb’. Ved at anvende G4S Trusselsradaren henfalder man som organisation ikke til blot at overveje “klassiske” trusselsforhold, men får derimod skabt en holistisk trusselsvurdering af aktuelle trusselsforhold


En organisationsspecifik model


Hvor ovenstående trusselsvurdering viser hvordan G4S trusselsradaren kan anvendes til at beskrive et generelt trusselsbillede, er trusselsradaren som værktøj skabt til at foretage organisationsspecifikke trusselsvurderinger.


Hvor en generel trusselsvurdering giver et godt overblik over de branchespecifikke trusselsforhold, vil en organisationsspecifik trusselsvurdering give et mere præcist trusselsbillede kan bidrage til foretagelsen af værdiskabende sikkerhedsinvesteringer.


I G4S kan vores ISO-certificerede Academy Specialister foretage professionelle trusselsvurderinger, hvor de i samspil med relevante stakeholders får skabt et 360 graders overblik over aktuelle trusler


Ønsker du at læse mere om hvordan I som organisationen kan foretage trusselsvurderinger, læs vores vejledning G4S Academy - Identifikation af trusler med G4S trusselsradar

 

Facebook LinkedIn Twitter

Vejledninger

Vejledninger skrevet af vores Academy sikringsspecialister ud fra specialiseret sikringsviden og unik markedsindsigt

Se alle vejledninger